Juridiska villkor

Juridiska villkor

Här finns regler för hur du får använda hemsidan och all dess information

Allmänt

Denna hemsida är avsedd endast för personer i Sverige och all information om produkter, tjänster och kampanjer gäller endast Sverige. Hemsidan riktar sig inte till konsumenter i andra länder.
Genom att använda vår hemsida accepterar du villkoren som anges här och du bör kontrollera villkoren varje gång du besöker sidan. Om det finns villkor som du inte accepterar ombeds du att inte använda hemsidan. Andra hemsidor för företag i Nomad Foods-koncernen kan innehålla andra villkor och du bör läsa dem separat.

Denna hemsida (gäller ej länkade sajter) ägs av Findus Sverige AB. När du går in på hemsidan samtycker du till att svensk lag skall gälla för alla eventuella frågor avseende innehåll eller användning av denna hemsida.

Vi garanterar ej att den information som finns på hemsidan är relevant för eller gäller andra länder.

Varumärken och copyright

Copyright © Findus Sverige AB. Med ensamrätt. All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, ljud och program och annat material som publiceras tillhör Findus Sverige AB eller något närstående bolag eller har lagts ut med den rättmätige ägarens tillstånd. Med "närstående bolag" avses alla bolag i Nomad Foods-koncernen.

Det är tillåtet att surfa på hemsidan och kopiera valda delar genom att printa, lagra på hårddisk eller sända till andra, men enbart i informationssyfte och under förutsättning att copyright-meddelandet enligt ovan anges. Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i något annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia, eller läggas in på annan hemsida eller genom länk till vår sajt utan att skriftligt godkännande har erhållits från Findus Sverige AB. 

Alla varumärken som visas på hemsidan ägs av eller är licensierade av Findus Sverige AB eller närstående bolag. Det är därför strängt förbjudet att använda något av varumärkena från
hemsidan utan särskilt tillstånd.

Produkternas tillgänglighet

Hänvisning till produkt eller service på hemsidan utgör inte ett erbjudande att leverera denna produkt eller tjänst. Information angående tillgänglighet och lämplighet avseende speciella
produkter eller tjänster bör införskaffas före köp.

Innehåll

Uppgifterna på denna hemsida har lagts in med största noggrannhet men bör endast användas som allmän information. De är inte pålitliga nog att användas för något speciellt syfte och ingen garanti avseende riktighet eller fullständighet lämnas. 

Ingen information på hemsidan får ses som rådgivning, varken med avseende på medicinska eller juridiska frågeställningar eller investeringsbeslut. Varken Findus Sverige AB, annat
närstående bolag, dess anställda eller annan representant för Findus Sverige AB kan hållas ansvarig för eventuella förluster, skador eller kostnader som uppstått i samband med användning
av denna hemsida eller länkade sajter, inkluderande - utan begränsning - inkomstförlust och indirekta skador.

Ändringar i villkor och hemsida

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar och korrigeringar på denna hemsida och att avbryta eller avsluta åtkomst till sajten när vi bedömer det lämpligt
eller nödvändigt.

Länkade sajter

Vid olika tillfällen genom hela hemsidan kommer du till automatiska länkar till andra hemsidor på nätet som är relevanta för någon speciell punkt i vår hemsida. Detta innebär inte att Findus
Sverige AB eller något av de närstående bolagen är associerat med någon av dessa hemsidor eller deras innehavare. Det är företagets förhoppning att du skall finna dessa hemsidor
intressanta, men varken företaget, närstående bolag, dess ledningsgrupp eller anställda påtar sig något ansvar eller förpliktelser för utformning eller informationsutbud på dessa hemsidor.
Ingen av de länkade sidorna har granskats eller godkänts av Findus Sverige AB eller annat närstående bolag.

Lämnad information

Vi gör inte anspråk på att överta äganderätten till material som användare lämnar till Findus Sverige AB via hemsidan men genom att lämna information eller uppgifter till oss samtycker du till att vi utan ersättning använder informationen och uppgifterna. Detta gäller också rätt att fritt bearbeta, vidarebefordra och publicera material, alltid med beaktande av Findus Sverige ABs integritetspolicy.

Det är uppgiftslämnarens skyldighet att tillse att vi därmed inte kränker någon annans rättigheter till material som lämnas.

Om hemsidan innehåller information som lagts in av andra användare har vi inte alltid kontroll över den information som läggs in. Vi övervaka efter bästa sådan information men påtar oss inte något ansvar eller förpliktelser för informationen. Vi förbehåller oss rätten att redigera eller avlägsna all information från hemsidan utan förvarning och när som helst enligt vårt gottfinnande.
Vid interaktiv användning är det en självklarhet att gällande lagar ska efterföljas. Det innebär bl.a. att vi inte accepterar kränkande eller diskriminerande uttalanden, missbruk av immateriella rättigheter eller någon form av dataintrång. Det är också förbjudet för andra än Findus Sverige AB att använda sajten för att erbjuda varor eller tjänster utan Findus Sverige ABs skriftliga godkännande. 

Skydd av data

Personuppgifter som lämnas till oss genom denna hemsida kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy. Läs noga igenom den innan du lämnar uppgifter till oss.

Cookies

Hemsidan använder cookies för att särskilja olika slags användare. Detta underlättar användningen av hemsidan och ger Findus Sverige AB möjlighet att förbättra vår sajt. Läs mer om vår Cookiepolicy här.

Kontakta oss

Om du har frågor eller klagomål beträffande denna hemsida, kontakta oss på: [email protected] 

Findus Sverige AB