Servera grönare mat med klimatberäknade recept

Eftersom vår samtid sätter allt större fokus på klimatet vill vi göra det lätt för dig att laga bra mat med liten klimatpåverkan. Vi klimatberäknar våra recept och märker upp alla som uppfyller våra krav på lågt klimatavtryck (CO2e-utsläpp) med vårt gröna löv. Ett verktyg för att du enkelt ska kunna göra ett bra och klimatsmart val i köket.
Servera grönare mat med klimatberäknade recept

Eftersom vår samtid sätter allt större fokus på klimatet vill vi göra det lätt för dig att laga bra mat med liten klimatpåverkan. Vi klimatberäknar våra recept och märker upp alla som uppfyller våra krav på lågt klimatavtryck (CO2e-utsläpp) med vårt gröna löv. Ett verktyg för att du enkelt ska kunna göra ett bra och klimatsmart val i köket.

Hur klimatberäknar vi våra recept?

För alla klimatberäknade recept har vi undersökt hur stort klimatavtryck en portion av receptet ger i form av kg CO2e*. Vid beräkningen av receptets totala klimatavtryck utgår vi från de enskilda råvarornas klimatavtryck.

Data på klimatavtryck per råvara kommer från RISE:s (Research Institutes of Sweden) klimatdatabas. Det är en bred databas över livsmedelskonsumtionen i Sverige. I klimatdatabasen har livscykelanalyser för Livsmedelsverkets 2000 neutrala produkter sammanställts. Denna livscykel sträcker sig från odlingen eller uppfödningen fram till att livsmedlet lämnar fabriken. Klimatavtrycket i databasen beräknas som kg CO2e* per kg produkt.

Klimatavtrycket från förpackning, transport från producent till slutkonsument samt tillagning för servering är inte inräknat. Däremot har olika produktionssätt olika värde i databasen, exempelvis har tomater som odlats i växthus ett annat värde än frilandsodlade tomater.

När vi klimatberäknar våra recept och en råvara har flera värden, som i fallet med tomater, har det lägsta värdet använts. Dock har vi valt att inte använda värden för ekologiska produkter.

*Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser. Eftersom olika växthusgaser har olika stor påverkan räknas de om till koldioxidekvivalenter för att ge ett samlat och jämförbart värde.